top of page

DRAWING Course

วาดเส้น 

222.jpg

DRAWING -วาดเส้น คือพื้นฐานสำคัญของวิชาศิลปะแทบทุกแขนง และมีความสำคัญอย่างมาก

ในการสร้างมุมมองการรับรู้(Perception) ของสัดส่วน (proportion) รูปทรง (Form)

โครงสร้าง (Structure) และ แสงเงา (Light & Shade) ผู้เรียนยังสามารถนำความรู้

จากวิชาวาดเส้นส่ง PORTFOLIO รวมไปถึงนำไปต่อยอดกับสาขาวิชาศิลปะที่สนใจได้อีกด้วย

เช่น วิชาออกแบบทุกสาขา สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ฯลฯ 

 

       

วาดเส้น Basic / Advance / เรียนเป็นงานอดิเรก / for Kids

แนะแนวสร้างความเข้าใจพื้นฐานการวาดภาพ

ฝึกพื้นฐานเรื่องเส้น น้ำหนักมือ เรียนรู้เรื่อง (Shape) รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต

เรียนรู้การจัดองค์ประกอบ (Composition) ฝึกน้ำหนักแสงเงา (Light & Shade)

วาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) แล้วจึงต่อยอดไปเป็นการวาดหุ่นนิ่ง (Still Life)

การจัดองค์ประกอบหุ่น (Composition) ศึกษาโครงหน้า (Portrait) และสัดส่วนคน (Figure)

ต่อยอดงาน วาดเส้นพื้นฐาน สู่งาน Creative สร้างสรรค์ในสไตล์งานของผู้เรียน

วางแผนการสอบ รวบรวมผลงานใส่ Portfolio

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแขนงต่าง ๆ

" การวาดรูป การเรียนDRAWING เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะ สำหรับการต่อยอด ไปเรียนนิเทศศิลป์ เรียนแฟชั่น เรียนสถาปัตย์ เรียนออกแบบภายใน เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะทุกสาขาวิชา เราจำเป็นจะต้องวาดรูปให้เป็นก่อนเพื่อง่ายต่อการสื่อสาร ก่อนที่จะเรียนทำ PORTFOLIO " 

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page