top of page

DRAWING Course

วาดเส้น 

222.jpg

DRAWING -วาดเส้น คือพื้นฐานสำคัญของวิชาศิลปะแทบทุกแขนง และมีความสำคัญอย่างมาก

ในการสร้างมุมมองการรับรู้(Perception) ของ สัดส่วน ( proportion) รูปทรง (Form)

โครงสร้าง (Structure) และ แสงเงา (Light & Shade) ผู้เรียนยังสามารถนำความรู้

จากวิชาวาดเส้นส่ง PORTFOLIO รวมไปถึงนำไปต่อยอดกับสาขาวิชาศิลปะที่ตนสนใจได้อีกด้วย เช่น

วิชาออกแบบทุกสาขา สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ฯลฯ 

 

       หัวใจหลักของวิชาวาดเส้น คือ การสร้างภาพเพื่อสื่อความหมาย

หรือสร้างภาพแทนการมองเห็นของ วัตถุ สิ่งของ และบรรยากาศ

เพื่อนำเสนอมิติแสงเงาหรืออารมณ์ โดยผ่านหลักสูตรการสอนของเรา

บวกกับแนวคิดและมุมมองของผู้เรียน เพราะความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ

ที่เราต้องการถ่ายทอดให้ผู้เรียนทุกคน

       หลักสูตรวิชาวาดเส้นของเราเป็นหลักสูตรที่เราออกแบบมาให้ง่ายต่อผู้เรียนทุกวัย

เราเน้นการสอนเป็นรายบุคคล ปูพื้นฐานตั้งแต่การเริ่มลากเส้นไปถึงระดับ advance เช่น

การสร้างความเข้าใจในการวาดภาพ

ฝึกน้ำหนักมือ ลากเส้น น้ำหนักแสงเงา (Light & Shade)

วิธีการจัดองค์ประกอบของภาพ วิเคราะห์วัตถุ ศึกษารูปทรงต่าง ๆ

ศึกษาโครงสร้างวิธีการขึ้นรูป การจัดองค์ประกอบหุ่น(Composition) สัดส่วนของวัตถุหุ่นนิ่ง (Still life)

ศึกษาโครงหน้า (Portrait) และ สัดส่วนคน (Figure)

แนะนำเทคนิควิธีการต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้สอน

วางแผนการสอบ รวบรวมผลงานลง(Portfolio)

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแขนงต่าง ๆ

วาดเส้น(สำหรับเด็ก) / Drawing Kids

แนะแนวสร้างความเข้าใจพื้นฐานการวาดภาพ

ฝึกพื้นฐานเรื่องเส้น น้ำหนักมือ เรียนรู้เรื่อง (Shape) รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต

เรียนรู้การจัดองค์ประกอบ (Composition)  ฝึกน้ำหนักแสงเงา (Light & Shade)

วาดเส้นสร้างสรรค์ (Creative Drawing) แล้วจึงต่อยอดไปเป็นการวาดหุ่นนิ่ง (Still Life)

วาดเส้นพื้นฐาน / Basic Drawing

ฝึกน้ำหนักมือ ลากเส้น น้ำหนักแสงเงา (Light & Shade)

วิธีการจัดองค์ประกอบของภาพ วิเคราะวัตถุ ศึกษารูปทรงต่าง ๆ

ศึกษาโครงสร้างวิธีการขึ้นรูป การจัดองค์ประกอบหุ่น(Composition) สัดส่วนของวัตถุหุ่นนิ่ง

แนะนำเทคนิควิธีการต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับพี่ผู้สอน

วาดเส้น/Advance Drawing

ทบทวนพื้นฐานความเข้าใจพื้นฐานการวาดเส้น ต่อยอดเทคนิคการววาด Still life หุ่นรวม

ศึกษาโครงหน้า (Portrait) และ สัดส่วนคน (Figure)

ต่อยอดงาน วาดเส้นพื้นฐาน สู่งาน Creative สร้างสรรค์ในสไตร์งานของผู้เรียน

วางแผนการสอบ รวบรวมผลงานลง(Portfolio)

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแขนงต่าง ๆ

" การวาดรูป การเรียนDRAWING เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะ สำหรับการต่อยอด ไปเรียนนิเทศศิลป์ เรียนแฟชั่น เรียนสถาปัตย์ เรียนออกแบบภายใน เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ เพราะทุกสาขาวิชา เราจำเป็นจะต้องวาดรูปให้เป็นก่อนเพื่อง่ายต่อการสื่อสาร ก่อนที่จะเรียนทำ PORTFOLIO   " 

Anchor 1