top of page
HEAD หน้าแรก

แนะแนวการเรียน

JAMMER STUDIO

ให้ความสำคัญกับการวางแผนการเรียน มาเป็นอันดับต้นๆ

เราเชื่อว่าการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

จะทำให้ผู้เรียนไม่เสียเวลาในการเตรียมตัว

เด็กเล็ก ป.4 ขึ้นไป
 

สำหรับน้องๆ

ที่ต้องการปูพื้นฐาน

 ความถนัดทางด้านศิลปะ

เพื่อพัฒนาทักษะ

ค้นหาความชอบ

ในศิลปะแขนงต่าง ๆ

มัธยมต้น ม.1-3
 

สำหรับน้องๆ

มัธยมต้นที่ต้องการ

สอบเข้าในระดับม.ปลาย

ต้องการฝึกฝนปูพื้นฐาน

ทักษะทางด้านศิลปะ

และน้องๆที่ต้องการ

ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน

(Portfolio) 

มัธยมปลาย ม.4
 

 สำหรับน้องๆ

ที่กำลังค้นหาคณะ

หรือสาขาที่สนใจ

และต้องการเตรียมตัว

ฝึกฝนทักษะเพื่อสอบเข้า

หรือปูพื้นฐาน

เพื่อรวบรวมผลงาน

(Portfolio) ในอนาคต 

มัธยมปลาย ม.5-6
 

 สำหรับน้องๆ

เตรียมทำแฟ้ม

รวบรวมผลงาน

(Portfolio)

หรือเตรียมตัวไปสอบ

ตามคณะศิลปะ

ที่น้องๆ สนใจ 

มหาวิทยาลัย
บุคคลทั่วไป

สำหรับน้องๆ

ในระดับมหาวิทยาลัย

และบุคคลทั่วไป

ที่ต้องการนำไป

ต่อยอดทางธุรกิจ

หรือต้องการพัฒนา

ศักยภาพทางด้านศิลปะ

และผู้ที่มีคนสนใจ

ต้องการเตรียมตัว

ไปศึกษาต่อ

Anchor 1
Anchor 2

สาขาทางด้านศิลปะ