top of page

ILLUSTRATE Courses

ภาพประกอบ วาดมือ - วาดด้วย IPAD

222-10.jpg

       สาขาวิชาที่ทำภาพเพื่อประกอบสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพประกอบโฆษณา (Advertising Illustration)

, ภาพประกอบแฟชั่น (Fashion Illustration) , อินโฟกราฟิก (Infographics)

, ภาพประกอบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Illustration) 

หรือแตกย่อยเป็นงานCommercial Arts แขนงอื่น ๆ ซึ่งบางท่านอาจจะพัฒนา

ต่อยอด ILLUSTRATE ของตน ไปเป็นงานศิลปะเฉพาะตัวเป็นงาน Character หรือ Fine Arts เลยก็ได้

 

       นอกจากการสร้าง Character และต่อยอดผลงานให้มีเอกลักษณ์แล้ว ผู้เรียนยังต้องศึกษา

เทคนิควิธีการวาดต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องพื้นฐานการออกแบบ

เรามีรวมรวมอยู่ในหลักสูตร ที่เราออกแบบมาให้น้อง ๆและผู้สนใจ ได้ ศึกษา ต่อยอด และพัฒนาศักยภาพ

เรียนรู้ทฤษฎีสี รู้จักสีประเภทต่างๆ เทคนิคการใช้สี และ เทคนิคการวาดด้วยมือ หรือ IPAD

ศึกษาการจัดองค์ประกอบภาพ สัดส่วน การวาง Composition

ค้นหาข้อมูล เรียนรู้วิธีการคิดงาน การหา concept ศึกษาจากงาน Illustration

เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาผลงาน เพื่อเป็นแนวทางการค้นหา Character ของตน

ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ เรียนรู้ในสื่อที่หลากหลายไม่จำกัดแค่งานเขียนมือ 

วางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน(Portfolio)สำหรับน้องๆ

ภาพประกอบ / ILLUSTRATE (Basic)

เรียนรู้การคิดงานเรียนรู้ทฤษฎีสี รู้จักสีประเภทต่างๆ เทคนิคการใช้สี

และ เทคนิคการวาด ศึกษาการจัดองค์ประกอบภาพ สัดส่วน การวาง Composition

ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ เรียนรู้ในสื่อที่หลากหลายไม่จำกัดแค่การวาดด้วยมือ

ภาพประกอบ / ILLUSTRATE (Advance)

ทบทวนการวาด เทคนิคการใช้สี และองค์ประกอบศิลป์

ค้นหาข้อมูล เรียนรู้วิธีการคิดงาน การหา concept ศึกษาจากงาน Illustration

เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาผลงาน เพื่อเป็นแนวทางการค้นหา Character ของตน

วางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน ( Portfolio ) 

"ผู้ที่สนใจภาพประกอบ ค่อนข้างมีความหลากหลาย การสอนวาดภาพประกอบเน้น Style Character 

การเรียนวาดภาพประกอบแบบสอนวาดการ์ตูน สอนวาด anime ก็ถือว่าเป็น ภาพประกอบได้เหมือนกัน

แต่การต่อยอดการเรียนวาด ILLUSTRATE ต่อจากเรียนออกแบบนิเทศศิลป์ น่าจะได้รับความนิยมและได้ผลลัพธ์ดีที่สุด "

Anchor 1
bottom of page