top of page

JAMMER COURSE

คอร์สเรียนที่ JAMMER STUDIO มีคอร์สเรียนครอบคลุม ทุกสาขา ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย สอนโดย ผู้สอนที่เรียนตรงสาย ทุกความต้องการของผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวส่ง PORTFOLIO รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ 

5/04/66 - 14/05/66

รอบเรียน 5 สัปดาห์

หยุดสงกรานต์ 12/04/66- 17/04/66