top of page

CERAMIC Courses

ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา / เซรามิก

       สาขาวิชาที่เกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผานั้น ศึกษาตั้งแต่กระบวนการคิดและการออกแบบ

ไปจนถึงขั้นตอนการสร้างงานด้วยมือ รวมถึงด้านอุตสาหกรรม  คำนึงถึงหลักการออกแบบ

และสุนทรียศาสตร์(Aesthetic)  นอกจากด้านความงามแล้ว สำคัญคืองานออกแบบนั้นต้องคำนึงถึงรูปแบบ

การใช้งานที่เป็นประโยชน์ของผู้คน (User) เป็นส่วนที่สำคัญ 

 

 นักออกแบบที่ดีนั้นต้องมีการวางแผนและระบบความคิดเป็นขั้นเป็นตอน เพราะนอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้วยังต้องเป็น

นักสร้างสรรค์ที่รอบคอบอีกด้วย เราจึงพัฒนาหลักสูตรที่มีพร้อม ทั้ง Creativity และ Production

ศึกษากระบวนการคิดในการออกแบบฝึกเขียนแบบเบื้องต้น เรียนรู้หลักการออกแบบเบื้องต้น

เขียนแบบเพื่อการผลิต เรียนรู้เทคนิคการใช้สี วัตถุดิบและอุปกรณ์ศึกษาหลักการทำ Sketch Design

สำหรับงานออกแบบเซรามิกทำความเข้าใจเรื่องวัสดุ (Material) 

ฝึกวิเคราะห์และแก้ปัญหา จากงาน Product ในปัจจุบันนำมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนำมาต่อยอด

วางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน(Portfolio)สำหรับน้อง ๆ 

ออกแบบเซรามิก  / CERAMIC (Basic)

ทำความเข้าใจในกระบวนการคิดในการออกแบบศึกษาพื้นฐาน แนวคิดในการออกแบบ

 หลักการวาด Perspective เรียนรู้การเขียนแบบ และ เทคนิคการใช้ วัสดุอุปกรณ์ สีลงสีต่างๆ

วัตถุดิบ (Material) ในงานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาเรียนรู้ฝึกทำ Sketch Design 

ออกแบบเซรามิก  / CERAMIC (Advance)

ออกแบบงานทั้ง 2 ประเภท ทั้งงาน craft และ industrail ฝึกการทำ Sketch Design

และจัดComposition องค์ประกอบของภาพ รวมไปถึงเรียนรู้ วัตถุดิบ (Material) ในงานออกแบบแต่ละประเภท

วางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน(Portfolio)สำหรับน้องๆ

" เรียน CERAMIC หรือเครื่องเคลือบดินเผา การสอนออกแบบเซรามิกมีความคล้ายกันกับ

การเรียน product design แต่เฉพาะเจาะจงว่าต้องใช้ "ดิน "ในการทำงานออกแบบ" 

Anchor 1
bottom of page