top of page

ARCHITECT COURSE

ความถนัดทางสถาปัตย์  / TPAT4 / CU-TAD 

222-9.jpg

ตั้งแต่ตึก อาคาร ห้าง ร้าน บ้าน สำนักงาน สวนสาธารณะ วิวทิวทัศน์

รวมถึงถนนซอกซอยต่างๆ รอบตัวเราทั้งหมดนี้ล้วนเป็นหนึ่งในสาขาของวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตย์หลัก ,  ภูมิสถาปัตย์ , สถาปัตยกรรมไทย ,สถาปัตยกรรมภายใน

และ สถาปัตยกรรมผังเมือง วิชาสถาปัตยกรรมจึงเป็นคณะที่ศึกษาด้านการออกแบบที่

ครอบคลุมหลายแขนง มีจุดประสงค์การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้งาน (User)

ทั้งนี้ผู้ออกแบบยังต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆในการออกแบบ

ทั้งเรื่องโครงสร้าง วัสดุ ปัจจัยของสภาพภูมิอากาศ พื้นที่ และ กฎหมาย 

 

       ทั้งหมดนี้อยู่ในหลักสูตรความถนัดทางสถาปัตย์ที่เราได้คิดค้นมาให้ครอบคลุมผู้เรียน

ในทุกแขนงสาขาเพื่อให้เกิดความเข้าใจสูงสุด สำหรับผู้เรียนที่จะนำไปต่อยอดองค์ความรู้

ในสายอาชีพสถาปัตย์ฯ หรือน้อง ๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านสถาปัตย์ฯ เรามีพี่ผู้สอนที่

ศึกษาด้านนี้มาโดยตรงเน้นการสอนเป็นรายบุคคล และยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนมากมาย เช่น

แนะแนวจุดประสงค์ ทำความเข้าใจในกระบวนการคิดการออกแบบ ของวิชาสถาปัตยกรรม

ศึกษาพื้นฐานการวาดเส้น (Deline)ในงานสถาปัตย์ฯ คน วัตถุสิ่งของ Landscape 

ศึกษา Perspective มุมมองทางสถาปัตย์ฯ ต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อม (environment)

ศึกษารูปทรงสามมิติ (Isometric)

ศึกษาการใช้สีเทคนิควิธีการต่าง ๆ ฝึกทำ Sketch Design ตึกอาคารบ้านเรือน และ ออกแบบ Product 

ฝึกจัด Composition องค์ประกอบของภาพ รวมไปนึกแนะนำการใช้โปรแกรมต่างๆ ในงานสถาปัตย์ฯ

รวมถึงเรียนรู้  concept tและการทำ Model เบื้องต้น

วางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน(Portfolio)

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 สถาปัตย์ / TPAT4 / CU-TAD (พื้นฐาน) / Basic ARCHITECTURE 

แนะแนวจุดประสงค์ ทำความเข้าใจในกระบวนการคิดการออกแบบ ของวิชาสถาปัตยกรรม

ศึกษาพื้นฐานการวาดเส้น (Deline)ในงานสถาปัตย์ฯ คน วัตถุสิ่งของ Landscape

ศึกษา Perspective มุมมองทางสถาปัตย์ฯ ต่าง ๆ

รวมถึงสภาพแวดล้อม (environment) ศึกษารูปทรงสามมิติ (Isometric)

 สถาปัตย์ / TPAT4 / CU-TAD / Advance  ARCHITECTURE 

ทบทวนบทเรียนพื้นฐานการวาดเส้นDeline มุมมองทาง Perspective และ Isometric

ฝึกทำ Sketch Design ตึกอาคารบ้านเรือน และ ออกแบบ Product

ฝึกจัด Composition องค์ประกอบของภาพ รวมไปนึกแนะนำการใช้โปรแกรมต่างๆ

ในงานสถาปัตย์ฯ รวมถึงเรียนรู้  concept และการทำ Model เบื้องต้น

วางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน(Portfolio) สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อ

 

"การเตรียมสอบสถาปัตย์มีหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นติวความถนัดสถาปัตย์ การทำพอร์ต เรียนTPAT4

การทำพอร์ตสถาปัตย์ นับว่าจำเป็นต้องมีการวางแผนและจัดการเวลาและฝึกฝนมาพอสมควร 

และถ้าผู้เรียนมีBasicการเรียนวาดเส้นมาบ้างแล้วก็จะช่วยทำให้ การเรียนการสอนสถาปัตย์ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

Anchor 1