top of page

INTERIOR COURSE

ออกแบบตกแต่งภายใน

222-11.jpg

       หากสถาปัตยกรรมคือการมองภาพรวม ออกแบบภายในก็เปรียบเสมือนการเจาะลึกลงไปในรายละเอียด

ภายในตัวบ้านตัวอาคารหรือห้างร้านต่าง ๆ เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย

ทั้งการตกแต่งภายใน การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยคำนึงถึงความงาม

พื้นที่ สัดส่วน และที่สำคัญที่สุดคือความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย 

 

       ผู้เรียนจำต้องศึกษาหลักการออกแบบตกแต่งที่เหมาะสม ทั้งสุนทรีภาพ (Aesthetic)

,เรียนรู้การออกแบบให้เหมาะกับพื้นที่ ( space ) และการใช้งาน (Function)และรวมถึง

สภาพแวดล้อม (environment) รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานผู้อยู่อาศัย

และต้องตั้งอยู่บนหลักการออกแบบที่เหมาะสมทั้งเรื่องวัสดุ วิธีการจัดวาง และปัจจัยของสภาพแวดล้อม

โดยทั้งหมดนี้ ทีมผู้สอนมีประสบการณ์ในสาขาวิชาออกแบบภายในมาช่วยกันออกแบบหลักสูตร

ที่ง่ายต่อผู้เรียนทุกวัย แถมยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมหลักการทำงานการออกแบบทั้งหมด 

แนะแนวจุดประสงค์ ทำความเข้าใจในกระบวนการคิดในการออกแบบ

ศึกษาพื้นฐาน แนวคิดในการออกแบบ  หลักการวาดPerspective ในมุมมองต่าง ๆ

เรียนรู้การวาง plan และการเขียนแบบ หลักการวัด Scale ต่างๆในงานออกแบบ

ฝึกทำ Sketch Design สำหรับงานออกแบบภายใน

เทคนิคการใช้สีลงสีต่าง ๆในงานออกแบบ

ฝึกจัด Composition องค์ประกอบของภาพ รวมไปนึกแนะแนวการใช้โปรแกรมต่างๆ ในงานออกแบบ

วางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน(Portfolio)สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนการทำงานกับพี่ผู้สอนโดยตรง

ออกแบบภายใน (พื้นฐาน) / Basic INTERIOR

แนะแนวจุดประสงค์ ทำความเข้าใจในกระบวนการคิดในการออกแบบ

ศึกษาพื้นฐาน แนวคิดในการออกแบบ  หลักการวาดPerspective ในมุมมองต่าง ๆ

เรียนรู้การวาง plan และการเขียนแบบ หลักการวัด Scale ต่างๆในงานออกแบบเช่น

เฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้ และสัดส่วน ห้อง/ร้าน ต่าง ๆ

ฝึกคัดลอกรูป Sketch Design ตามต้นแบบสำหรับงานออกแบบภายใน

เทคนิคการใช้สีลงสีต่าง ๆในงานออกแบบ

ออกแบบภายใน  / Advance INTERIOR

ทบทวนบทเรียนพื้นฐาน ทั้งเรื่อง Perspective การเทียบวัด Scale พื้นฐานก่อนจะไปลงมือขึ้น Sketch Design ตามโจทย์

ฝึกจัด Composition องค์ประกอบของภาพ รวมไปนึกแนะแนวการใช้โปรแกรมต่างๆ ในงานออกแบบ

วางแผนการสอบ ทำแฟ้มรวบรวมผลงาน(Portfolio)สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนการทำงานกับพี่ผู้สอนโดยตรง

"อยากเรียนตกแต่งภายในต้องติวเข้าติวมัณฑนศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายในนับว่าเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการในสายงานอยู่ไม่น้อย Portfolioออกแบบภายใน ต้องใช้เวลาฝึกฝนเตรียมตัวพอสมควร เพราะต้องใช้การเรียนวาดเส้น

และการเรียนอินทีเรีย ควบคู่กัน 

Anchor 1