top of page

REVIEWS JAMMER

"JAMMER STUDIO เป็นสถาบันสอนศิลปะและการออกแบบ ใจกลางสยามสแควร์ ที่เน้นสร้างผลงาน portfolio เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย / โรงเรียนสายศิลปะ ชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันของเราได้ส่งน้องๆ เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น จุฬาฯ , ศิลปากร , ลาดกระบัง ,มศว. , บางมด และหลักสูตรนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น INDA+COMMDE CHULA | SOA +D | SUIC | MUIC และยื่น Portfolio ศึกษาต่อต่างประเทศ กว่า 98% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนที่ตนเองต้องการได้สำเร็จ มากกว่า 1 ที่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 15 ปี ที่ผ่านมา และ​เรายังคงตั้งใจพัฒนา หลักสูตร รูปแบบการเรียน - การสอนให้ทันสมัยและประสบความสำเร็จ ดั่งเช่นที่ผ่านมา...จนถึงปัจจุบัน

 “ TALENT IS MADE “

เมื่อเรียนกับเรานอกจากคุณจะได้ค้นพบ ”พรสวรรค์” ที่มีในตัวแล้วคุณจะได้ประสบการณ์

ที่ผ่านมาของเราไปอีกด้วย ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมทักษะความสามารถที่คุณฝึกฝนและเรียนรู้ขึ้นมาเอง

หรือที่เรียกว่า “พรแสวง” ที่ส่วนนึงคุณเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง

bottom of page