top of page

ARCHITECT REVIEWS

 “ TALENT IS MADE “

เมื่อเรียนกับเรานอกจากคุณจะได้ค้นพบ ”พรสวรรค์” ที่มีในตัวแล้วคุณจะได้ประสบการณ์

ที่ผ่านมาของเราไปอีกด้วย ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมทักษะความสามารถที่คุณฝึกฝนและเรียนรู้ขึ้นมาเอง

หรือที่เรียกว่า “พรแสวง” ที่ส่วนนึงคุณเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง

bottom of page