• iphone-icon-9_edited
  • line-icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Google Places Icon

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us

July 26, 2017

TIPS:  ควรเก็บผลงานชิ้นต่อชิ้น ทำเสร็จถ่ายรูปเก็บเลยจะช่วยให้การเตรียมตัวเร็วขึ้นมาก 

REAL: ส่วนใหญ่จะรอให้ถึงช่วงใกล้ๆ หรือต้องใช้จริงๆแล้วค่อยรื้อมาถ่ายรูป หรือแก้ไข ทำเพิ่ม

เปิดตัวมาแล้วกับการสอบคัดเลือกระบบใหม่ TCAS '61 แต่ที่น่าสนใจคือการคัดเลือกรอบแรกที่มีการค...

Please reload

Please reload

Recent Posts
Search By Tags