จิตรกรรม---ประติมากรรม---ภาพพิมพ์---ทัศน

THAI

ศิลปิน (จิตรกร)      

           เป็นศิลปะที่ที่มุ่งเน้นถึงความงาม ความพึงพอใจ แสดงถึงอารมณ์ ของศิลปิน มากกว่าประโยชน์ใช้สอย ในมหาวิทยาลัย เน้นให้มีการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงาน ตามหลักองค์ประกอบศิลป์  

          สิ่งที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยคือ จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ศิลปะไทย, สื่อผสม, ทฤษฎีศิลป์, performance art, พื้นฐานการออกแบบ, พื้นฐานการสร้างงานสร้างสรรค์, ศิลปะการจัดวาง, การถ่ายภาพ

          อาชีพ - ศิลปิน แต่เนื่องจากได้เรียนองค์ความรู้ของศิลปะทั้งหมด จึงสามารถนำประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพได้หลายหลากอาชีพ เช่น ทำฉาก, ทำงานเบื้องหลังภาพยนตร์, รายการโทรทัศน์, นักออกแบบฯลฯ มิได้จำกัดเพียงแค่การเป็นศิลปิน          

          คอร์สที่ใช้  PORTFOLIO     : วาดเส้นจิตรกรรม + องค์ประกอบศิลป์(ทัศนศิลป์)